നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമോ?

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറിൽ 130.75 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനം വികസന പദ്ധതികൾക്കായി തരം മാറ്റാനുള്ള നീക്കം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന

| June 29, 2024