ആൻഫ്രാങ്കിന്റെ ഒറ്റുകാരനും കൊടുംഭയത്തിന്റെ കടംകഥകളും

ആൻഫ്രാങ്കിന്റെ കുടുംബത്തെ ആരാണ് നാസികൾക്ക് ഒറ്റിയത്? ഞാനും അഭിമുഖീകരിച്ചു. 80 വർഷമായി ലോകം ഈ ചോദ്യത്തിനുളള ഉത്തരം തേടുന്നു.

| January 23, 2022