തദ്ദേശകം: നമ്മുടെ ഭാവിയും സന്തോഷവും

"നമ്മുടെ സമയം അപഹരിച്ചെടുത്ത്, സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ പുരോഗതിയുടെ പാത നമ്മുടെ സമയം ലാഭിച്ച് തരുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കുറ്റം

| June 21, 2024