മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നതല്ല പൊതുജനാഭിപ്രായം

പ്രതിഷേധക്കാര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കത്തിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങള്‍ പോയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതാണ് അതെല്ലാമെന്ന് പലരും ഇപ്പോള്‍ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

Read More