മിശിഹയെ തേടുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക

സമ്മര്‍ദ്ദതന്ത്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉപവാസം പരിണമിക്കുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുകയും
ഉപവസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുക എന്നതിലേക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങിപ്പോകുമെന്നും