ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ജീവിതം

എന്താണ് ശാസ്ത്രം? എന്താണ് കപട ശാസ്ത്രം? ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ആരുടേയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത സ്വതന്ത്ര വ്യവഹാരങ്ങൾ ആണോ? ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക

| August 23, 2021