താമ്രപത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബഷീറാണ് ഞങ്ങളുടെ കാരണവർ

"ജനങ്ങളുടെ പണം അവാർഡ് ആയി തരാനുള്ള ഒരു ഏജൻസി മാത്രമാണ് അക്കാദമികൾ. അല്ലാതെ അക്കാദമി ഭരണാധികാരികളോ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോ ആ

| July 26, 2023

സിനിമയെ പിടികൂടിയ ഭൂതങ്ങൾ

ഒരു വിഷയം സിനിമയിൽ എങ്ങിനെ ആവിഷ്കൃതമാവുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് 'ഭാഷ'യുണ്ട്, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമുണ്ട്, ചരിത്രമുണ്ട്. ക്യാമറ, എഡിറ്റിംഗ്, ശബ്ദം

| July 24, 2023