പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ: നാല് – കുറയുന്ന കൂലി

തുച്ഛവേദനത്തിൽ, അനുഭവജ്ഞാനവും പരിശീലനവും ലഭിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കും. കുറഞ്ഞ കൂലി നൽകി നേടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു

| April 17, 2024