ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ വായനാലോകം

കാഴ്ചാപരിമിതർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനായി കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് കേരളത്തിൽ ബ്രെയിൽ ലൈബ്രറികൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നാലാമത്തെ ലൈബ്രറിയാണ്

| July 8, 2024