ആഴത്തിൽ ആശാൻ, സ്മരണാഞ്ജലിയായി വെള്ളത്തിലാശാൻ

ഇന്ന് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റെ നൂറാം ചരമദിനം. കുമാരനാശാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ 'വെള്ളത്തിലാശാൻ' എന്ന കവിതയെ മുൻ നിർത്തി ആശാൻ കവിതകളുടെ

| January 16, 2024