ഇപ്പോഴും നാം അവർക്ക് നേരെ ‘അബദ്ധ’ത്തിൽ വെടിയുണ്ടകൾ പായിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ തലകളുടെ ഉടമസ്ഥർ ഞങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് വിശ്വാസമുള്ള, അത്രമാത്രം സ്വയംഭരണത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു ജനതയോട് എങ്ങിനെ സംസാരിക്കണമെറിയാത്ത ഒരു

| December 19, 2021