ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 6

സത്യത്തിന്റെ അഗ്നിയുള്ള അറിവുകൾ ഇന്ന് വിരളമാണ്. വ്യാജമായ അറിവുകളെ നേരിന്റെ വ്യാജക്കുപ്പായങ്ങൾ അണിയിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജാതി-മത-ഭാഷ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരെ

| July 22, 2023