ദൂരപരിധി വേണ്ട, വികസനം മതി

ദുരന്തങ്ങൾ പതിവായിത്തീർന്നിട്ടും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം വികസനനയത്തിൽ ഒരു അജണ്ടയായി കടന്നുവന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പാറമടകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ

| October 20, 2021

ക്യാമ്പസിന് അകത്തുമല്ല, പുറത്തുമല്ല

ക്യാമ്പസ് അനുഭവം നഷ്ടമായതിന്റെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതിസന്ധികൾ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വരെ വാങ്ങുന്ന

| September 17, 2021