​നിർമ്മിത ഭൂതകാലത്തിന്റെ പരിണാമങ്ങൾ‌

ബുക്കർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ജോർജി ഗോസ്പിഡനോവുമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തക നന്ദിനി നായർ ജയ്പൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ വച്ച് നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലെ പ്രസക്തഭാ​ഗങ്ങളിലൂടെ

| February 22, 2024