ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 20

എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സത്ത ധാർമ്മികതയാണ്. ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമവും ശ്രേയസ്സും. റസ്കിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആധാരശിലയും

| August 5, 2023