നൂതനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ച കാനം

"പരമ്പരാ​ഗതമായ തൊഴിലാളിവർ​ഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകൾക്കപ്പുറം നൂതനമായ മേഖലകളിലേക്ക്തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെ വിപുലപ്പെടുത്താൻ കാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അസംഘടിതരായ

| December 9, 2023