ആത്മാഭിമാനം തകർക്കുന്ന ലിവിങ്ങ് മ്യൂസിയം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കേരളീയം 2023 -ന്റെ ഭാഗമായി ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി രൂപകല്പന ചെയ്ത ലിവിങ് മ്യൂസിയം

| November 7, 2023