തദ്ദേശകം: നമ്മുടെ ഭാവിയും സന്തോഷവും

"നമ്മുടെ സമയം അപഹരിച്ചെടുത്ത്, സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ പുരോഗതിയുടെ പാത നമ്മുടെ സമയം ലാഭിച്ച് തരുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കുറ്റം

| June 21, 2024

ലഡാക്കിൽ നിന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് അനേകം വഴികൾ

"1970 കളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ലഡാക്ക് വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കും വിപണികൾക്കുമായി കൂടുതൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വേ​ഗത്തിലായിരുന്നു. നിരവധി റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു.

| February 1, 2023