വീണ്ടും മൻ കി ബാത്ത്: പത്ത് വർഷം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതും പറയാതെ പോയതും

ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ നിർത്തിവച്ച മൻ കി ബാത്ത് ഇന്ന് ജൂൺ 30ന് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ

| June 30, 2024