വേണം എലിപ്പനി ജാഗ്രത : കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ജീവനെടുത്ത ജന്തുജന്യരോഗം

മഴക്കാലത്ത് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ജന്തുജന്യ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എലിപ്പനി അഥവാ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2390-ഓളം ആളുകൾക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത്

| July 10, 2024

മരണം അലയടിക്കുന്ന ഹാർബർ 

മുന്നൂറിലധികം വീടുകൾ കടലെടുത്ത, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പതിവായി അപകടം നേരിടുന്ന മുതലപ്പൊഴി എന്ന സ്ഥലം ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. മത്സ്യബന്ധന ഹാർബറിന്റെ

| June 4, 2023