മലയാളം അറിയാത്ത കേരളത്തിലാണ് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ വളരുന്നത്

മലയാള ഭാഷയെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന സമീപനമാണ് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപനം മലയാള ഭാഷയ്ക്കുണ്ടാക്കാൻ

| June 23, 2024