പുതുവർഷങ്ങൾ പലതാണ്, കലണ്ടറുകളും

ലോകത്താകമാനം ഇന്ന് നവവത്സരാഘോഷങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രിഗേറിയൻ, ‌ജൂലിയൻ കലണ്ടറുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ഏകമാനകവത്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളിലും ഔദ്യോഗിക വർഷാരംഭം ജനുവരി

| January 1, 2024