ഈ കരച്ചിലുകൾ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത് – എം പളനികുമാർ

‘തോട്ടിപ്പണിക്കാരുടെ ജീവിതരേഖകൾ: ജാതി, ക്യാമറ, ആർക്കൈവ്’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ എം പളനികുമാർ 15-ാമത് ബിജു. എസ് ബാലന്‍ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം

| June 28, 2023