പത്ത് കൊടും വഞ്ചനകൾ: ആറ് – വൻ അഴിമതി

"ഇ.ഡി, ഐ.ടി, സി.ബി.ഐ പോലുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ അഴിമതിയുടെ പടുകുഴിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ബി.ജെ.പിയുടെ അഴിമതിപ്പണത്തിന്റെ നിലവറകളാണ് ഇലക്ട്രൽ

| April 22, 2024