ടാഗോറും രാം കിങ്കറും മായുന്ന ശാന്തിനികേതൻ

ടാഗോറില്ലാത്ത ശാന്തിനികേതനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാനാകുമോ? രാം കിങ്കർ ബൈജിന്റേത് അടക്കം പ്രശസ്തരായ നിരവധി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ശില്പങ്ങളുള്ള ആ തുറന്ന ക്യാമ്പസ്

| November 18, 2023