പകർപ്പ് കവിതാ കാലത്ത് ‘ബുദ്ധരൂപം’ ചെയ്യുന്നത്

"മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ  എത്രത്തോളം ഹിംസക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുവോ അതനനുസരിച്ച് ഹിംസ വർധിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക്

| June 8, 2023