കല ജീവിതം തന്നെ, രാഷ്ട്രീയവും

ചിത്രകല, ശിൽപകല, പ്രിന്റ് മേക്കിംഗ്, സംസ്ഥാപനകല, വീഡിയോ ആർട്ട്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിങ്ങനെ വിഭിന്നങ്ങളായ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്റെ കലയെ കണ്ടെടുക്കുമ്പോഴും അതിന്നകത്ത്

| April 1, 2023