തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യത ആവശ്യപ്പെടുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഇവിഎം പരാതികൾ

ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന മോക് പോളിൽ കാസർഗോഡ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ അധിക വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ

| April 21, 2024