സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്രമാത്രം?

സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സീറ്റ് നൽകുന്ന വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കിയെങ്കിലും 2029 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് നടപ്പില്‍ വരുന്നത്. ബില്‍

| June 3, 2024