എന്തുകൊണ്ടു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, മറ്റു കവിതകളെക്കാൾ ചില കവിതകൾ?

കവിത എഴുതിത്തുടങ്ങിയ കാലത്തുതന്നെ ചാൾസ് സിമിക്കിന്റെ കവിതകളിൽ മരണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ കവിതകൾ വെളിപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ സിമിക്ക്, സ്മരണകൾ സ്വാംശീകരിച്ച

| January 13, 2023

ആൻഫ്രാങ്കിന്റെ ഒറ്റുകാരനും കൊടുംഭയത്തിന്റെ കടംകഥകളും

ആൻഫ്രാങ്കിന്റെ കുടുംബത്തെ ആരാണ് നാസികൾക്ക് ഒറ്റിയത്? ഞാനും അഭിമുഖീകരിച്ചു. 80 വർഷമായി ലോകം ഈ ചോദ്യത്തിനുളള ഉത്തരം തേടുന്നു.

| January 23, 2022