വേണം എലിപ്പനി ജാഗ്രത : കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ജീവനെടുത്ത ജന്തുജന്യരോഗം

മഴക്കാലത്ത് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ജന്തുജന്യ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എലിപ്പനി അഥവാ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2390-ഓളം ആളുകൾക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത്

| July 10, 2024