ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ തകർക്കപ്പെട്ട തുറമുഖ നഗരം

അസോവ് കടലിന്റെ വടക്കൻ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മരിയുപോൾ കുടിയേറിവന്ന അനേകം സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനമാണ്. യുക്രൈനിനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം

| June 4, 2023