ഇരുട്ടില്ല, മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ വെട്ടവും

പ്രകാശ മലിനീകരണത്താൽ മിന്നാമിനുങ്ങുകളുടെ വംശം ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ ഇല്ലാതായാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ

| July 5, 2024