ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഉയർത്തേണ്ട മുദ്രാവാക്യം

"1942 ആഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതിയാണ് ബോംബെയിൽ സമ്മേളിച്ച എ.ഐ.സി.സി യോഗത്തിൽ വച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

| August 9, 2023