കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും

ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന മുസ്ലിം പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെയും പരിസ്ഥിതി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെയും ഇടപെടലുകളോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവുമായി

| October 30, 2021