ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 6

സത്യത്തിന്റെ അഗ്നിയുള്ള അറിവുകൾ ഇന്ന് വിരളമാണ്. വ്യാജമായ അറിവുകളെ നേരിന്റെ വ്യാജക്കുപ്പായങ്ങൾ അണിയിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജാതി-മത-ഭാഷ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരെ

| July 22, 2023

ബുദ്ധന്റെ സ്ത്രീപക്ഷ വിചാരണ

എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമായ കെ. അരവിന്ദാക്ഷനുമായി അധ്യാപകനായ മനു നടത്തുന്ന ദീർഘ സംഭാഷണത്തിന്റെ മൂന്നാംഭാ​ഗം, ‘ബുദ്ധന്റെ സ്ത്രീപക്ഷ വിചാരണ’ കേൾക്കാം. ബുദ്ധൻ

| October 4, 2021