അശോകസ്തംഭത്തിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ

"ഇന്ത്യയുടെ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ എംബ്ലത്തിൽ അശോകസ്തംഭം മാറ്റി "ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം എന്നരുളിയ" ചതുർബാഹുവിനെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ജനായത്തത്തിന്റെ മഹാജനപദ പാരമ്പര്യം

| December 1, 2023

പകർപ്പ് കവിതാ കാലത്ത് ‘ബുദ്ധരൂപം’ ചെയ്യുന്നത്

"മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ  എത്രത്തോളം ഹിംസക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുവോ അതനനുസരിച്ച് ഹിംസ വർധിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക്

| June 8, 2023