കേരളീയം വെബ് ക്യാമ്പയിൻ 1 : വളരുന്ന അസമത്വം തളരുന്ന ജനത

കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ലോകമെമ്പാടും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പെരുകിവരുന്ന സാമ്പത്തിക അസമത്വം സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ

| August 18, 2021