അധികാരഘടന അഴിഞ്ഞുപോയ ഒരിടത്തെ ആവിഷ്ക്കാരങ്ങൾ

"നമ്മൾ ഒരാളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ വായനയിലൂടെയാണ് അവിടെ സംവേദനവും പരിചയവും സാധ്യമാകുന്നത്. ഒരു

| June 22, 2023

അമരത്വം തേടുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ, പറന്നിറങ്ങുന്ന അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ!

നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോവുന്നത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ത്രില്ലറിനെക്കുറിച്ചല്ല. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സിനിമയെക്കുറിച്ചുമല്ല. മറിച്ച്, സമീപഭാവിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ

| September 20, 2021