രണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥകളോട് പോരാടിയ ജീവിതം

ഇന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ 49-ാം വാർഷികം. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തെ പ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലും പത്ത് വർഷമായി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലും

| June 25, 2024