ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 6

സത്യത്തിന്റെ അഗ്നിയുള്ള അറിവുകൾ ഇന്ന് വിരളമാണ്. വ്യാജമായ അറിവുകളെ നേരിന്റെ വ്യാജക്കുപ്പായങ്ങൾ അണിയിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജാതി-മത-ഭാഷ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരെ

| July 22, 2023

അറിവിന് തടസ്സമാകുന്ന വാക്കും വായനയും

കുട്ടികളെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് വിദ്യാരംഭം. അറിവിന്റെ ആരംഭമായാണ് വിദ്യാരംഭം കരുതപ്പെടുന്നത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഗീതം,

| October 14, 2021