അറിവിന് തടസ്സമാകുന്ന വാക്കും വായനയും

കുട്ടികളെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് വിദ്യാരംഭം. അറിവിന്റെ ആരംഭമായാണ് വിദ്യാരംഭം കരുതപ്പെടുന്നത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഗീതം, നൃത്തം, ഭാഷകൾ, നാടൻ കലകൾ എന്നിവ കുട്ടികൾ ഔപചാരികമായി പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്നതും ഈ ദിവസമാണ്. എന്നാൽ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയല്ല അറിവിന്റെ ആരംഭം എന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ വിദ്യാരംഭ ദിനത്തിൽ കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

എഴുത്തും വായനയും കുട്ടികളെ അറിവിന്റെ ലോകത്തുനിന്നും അകറ്റുകയും അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ ശേഷിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദീർഘകാലത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ​ഗവേഷകനാണ് കെ.ബി ജിനൻ. ഈ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പരമ്പരാ​ഗത സമൂഹത്തിനൊപ്പം താമസിക്കുകയാണ് ജിനൻ. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയല്ലെന്ന് ജിനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാല ​ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്നു. അറിവ് നേടാനുള്ള പ്രാഥമിക വഴികളായി ആധുനിക മനുഷ്യ സമൂഹം എഴുത്തും വായനയും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവ് നേടുകയല്ല സംഭവിക്കുന്നതെന്നും മറിച്ച് അറിവ് നേടി എന്ന തെറ്റായ ബോധമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അഭിമുഖം ഇവിടെ കേൾക്കാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read