കലാപങ്ങളാല്‍ പൂരിപ്പിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ചരിത്രം

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പലതരം ഇച്ഛകൾ ചേര്‍ന്ന് സൃഷ്ടിച്ച സംവാദങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ. ഈ സംവാദാത്മക മൂല്യത്തിന് ഇടിവ് സംഭവിച്ച

| November 5, 2022

ഇപ്പോഴും നാം അവർക്ക് നേരെ ‘അബദ്ധ’ത്തിൽ വെടിയുണ്ടകൾ പായിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ തലകളുടെ ഉടമസ്ഥർ ഞങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് വിശ്വാസമുള്ള, അത്രമാത്രം സ്വയംഭരണത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു ജനതയോട് എങ്ങിനെ സംസാരിക്കണമെറിയാത്ത ഒരു

| December 19, 2021