വായനക്കാരില്ലാത്ത പത്രങ്ങൾക്കും കിട്ടും കോടികളുടെ സർക്കാർ പരസ്യം

മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയത് മുതലുള്ള ഒമ്പത് വർഷക്കാലം അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലെ സർക്കാർ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിച്ചത് 2,300 കോടിയിലധികം രൂപ. കൂടുതൽ

| June 10, 2023