ലോൺ ആപ്പ് കെണിയിൽ കുരുങ്ങിയ ജീവിതങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് ലോൺ ആപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ബി.ബി.സിയുടെ 'ദി ട്രാപ്പ് : ഇന്ത്യാസ്

| October 14, 2023

ക്യാമ്പസിന് അകത്തുമല്ല, പുറത്തുമല്ല

ക്യാമ്പസ് അനുഭവം നഷ്ടമായതിന്റെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതിസന്ധികൾ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വരെ വാങ്ങുന്ന

| September 17, 2021