ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 3

ദൈവത്തിൽ- സത്യത്തിൽ - ധർമ്മത്തിൽ - കരുണയിൽ- വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിരോധം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ആപത് നിമിഷത്തിലാണ് നാം. യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസികളിലൂടെ മാത്രമേ

| July 19, 2023