മരങ്ങൾ പിഴുത് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ

വൃക്ഷത്തൈകൾ വ്യാപകമായി നടുന്ന ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരം പിഴുതു മാറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം

| June 5, 2024