ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 9

തീവണ്ടി തിന്മ പരത്തുന്നു എന്നതിലൂടെ ഗാന്ധി വിവക്ഷിക്കുന്നതും വേഗതയുടെ കരുക്കുകളിലകപ്പെടുന്ന ലോകത്തെപ്പറ്റിയാണ്. മറിച്ച് നന്മയ്ക്കും ക്ഷമയ്ക്കും സഹിഷ്ണുതക്കും കാരുണ്യത്തിനും ഒച്ചിന്റെ

| July 25, 2023

ഫണ്ടമെന്റൽസ്: Episode 4 – പൊതു ​ഗതാ​ഗതം

ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ പരിഷ്കരണത്തോടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളാണ് മനുഷ്യ സഞ്ചാരത്തിന് പുതിയ ചലനവേഗം നൽകിയത്. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു കൂട്ടം

| October 9, 2021