ഒഡീഷയിലെ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് ചൗക്ക്

"ഒഡീഷയിലെ മൽക്കാൻഗിരി ഇന്ത്യയിലെ അവികസിത ജില്ലകളിലൊന്നാണ്. മൽക്കാൻ​ഗിരി വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തമിഴ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ശ്രീലങ്കയിൽ

| May 9, 2024