ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും ജെൻ‍‍ഡർ പോളിസിയുടെ രാഷ്ട്രീയവും

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജെൻഡർ പോളിസികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അരികുവത്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളെ ദൃശ്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പല വിഷയങ്ങളും വിട്ടുപോയതായി കാണാം. എന്നാൽ

| July 18, 2023

സംവരണ അട്ടിമറിയുടെ സർവകലാശാലകൾ

‌‌"വിദ്യ എസ്.എഫ്.ഐക്കാരി ആയതുകൊണ്ടും ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ നിയമനത്തിനായി വ്യാജരേഖ ചമച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇവരുടെ

| June 9, 2023